Липсата на обособени складови и производствени сгради, с изградена инфраструктура, в които компаниите да могат още със стъпването си на пазара да започнат ефективна дейност, провокира бързите темпове  на създаване и развитие на множество нови индустриални зони и логистични центрове.

Логистиката на стоки и пласмент поставя високи изисквания за построяване  на специалнa  сграда, при което трябва да се предвидят всички фактори като бързо товарене, транспортиране и пласмент, бърз оборот, вида на склада /с или без замразяване/, за да се оптимизират всички възможни процеси.

Логистичните паркове имат своята технологична особеност, свързана с използване на определен вид стелажи според изискването на инвеститора, което предопределя подпорните разстояния и конструктивните решения. Всеки инвеститор се стреми да понижи себестойността на сградния фонд и затова в този сектор предпочитанията са за ползване на възможно по-нискостойностни материали за конкурентоспособност на пазара. Това става в разумни граници, защото в повечето проекти изискванията към температурна среда, износваемост и товароспособност на настилките, осветеност и други са от решаващо значение при експлоатацията. Спецификациите на сградите, обслужващи логистиката са различни в зависимост от насочеността на услугите.

Подчинявайки се на изискванията на инвеститорите, МИКС КОНСТРЪКШЪН предлага креативни решения, кратки срокове и качествено изпълнение.

ЗСК Стоманобетон ООД

Дружеството разполага с модерен завод за производство на напрегнати и ненапрегнати стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики и е специализирано в проектирането, производството, транспортирането и монтажа на сглобяем стоманобетон.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД
България, София, ул. Луи Айер 2, 1404
Тел. +359 2 915 0101
Факс +359 2 958 2949
e-mail: miks@miks-ps.bg
miks@netbg.com