Сертификати и удостоверения

МИКС КОНСТРЪКШЪН е вписана в Централния професионален регистър на строителя по реда на Закона на Камарата на строителите в България и изпълнява строежи от:

 • ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  • СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ
 • ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната инфраструктура; 
  • СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ 
 • ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура;
  • СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА   КАТЕГОРИЯ 
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;
  • СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА   КАТЕГОРИЯ
 • ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор "Строителство" с класове:
  41.20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.21; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99;

Изтегляне на Удостоверения за регистрация в Централния професионален регистър на строителя.

Във фирмата е внедрена унифицирана система за управление на качество по ISO 9001; безопасни условия на труд ISO 45001 и опазване на околната среда ISO 14001, сертифицирана от TÜV NORD CERT GmbH

ЗСК Стоманобетон ООД

Дружеството разполага с модерен завод за производство на напрегнати и ненапрегнати стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики и е специализирано в проектирането, производството, транспортирането и монтажа на сглобяем стоманобетон.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД
България, София, ул. Луи Айер 2, 1404
Тел. +359 2 915 0101
Факс +359 2 958 2949
e-mail: miks@miks-ps.bg
miks@netbg.com