Политика по качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа

Ръководството на "МИКС-КОНСТРЪКШЪН" ООД, заедно с всички свои служители гарантира качеството на извършваните строително-монтажни работи в съответствие с изискванията и очакванията на възложители, проектанти и клиенти, при строго съблюдаване на действащите нормативни изисквания в Република България и стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 и гарантира завършването на всички изпълнявани от фирмата проекти (обекти) в срок с тенденция за намаляване броя на рекламациите от клиенти и възложители. 

В тази връзка си поставяме следните задачи:

 • Изграждане на убеждението у възложители и клиенти, че Дружеството е способно да изпълнява строително-монтажните работи с изискваното качество и да го поддържа постоянно през всички етапи на изпълнение на поръчките.
 • Развиване в ръководния и изпълнителския персонал на лични професионални умения, отговорност и прецизност при изпълнение възложените им задължения и неотменното им деклариране пред клиентите на Дружеството.
 • Анализиране на резултатите от производствената дейност на Дружеството и проследяване задоволеността на клиентите от готовия продукт в гаранционния и следгаранционния период.
 • Постигане на изискваното качество на извършваните строително-монтажни работи при оптимални разходи за Дружеството, чрез ефективно използване на технологичните възможности на съоръженията, материалите и човешките ресурси.
 • Осигуряване и подържане на високо ниво на безопасност при работа, здравословни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда по време на извършването на строително-монтажните работи.
 • Установяване, анализиране и отстраняване на причините за грешки и отклонения в работата на персонала на Дружеството и в качеството на извършваните строително-монтажни работи.
 • Осигуряване на системното повишаване на квалификацията на персонала чрез участия в обучения, семинари, лекции.
 • Иновационно, гъвкаво и ефективно управление, лоялност и ориентираност към настоящите и бъдещите клиенти. 
 • Създаване и поддържане от ръководството на единна вътрешна среда и социална политика с цел ангажираност и мотивация на персонала. 
 • Стремеж към непрекъснат процес на подобрение на системата за управление на качеството, опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.
 • Създаване и поддържане на екологично чиста среда за работа на персонала, за околните физически и юридически лица и за природата като цяло.
 • Спазване на националното законодателство, стандартите в строителството и нормативната база, регламентираща изискванията за опазване на околната среда и за безопасност на труда. 

Поемаме следните ангажименти:

Ангажимент, чрез личното си участие и отговорност, да работим за изпълнение на обявената Политика по качество, опазване на околна среда, здраве и безопасност при работа и за спазване на всички документи, регламентиращи начина на постигане на гарантирано качество, безопасност на труда и опазване на околната среда при дейността на фирмата, осигурявайки целия необходим финансов, материален и човешки ресурс.
Ангажимент политиката по качеството, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа да бъде разгласена и разбрана в организацията, за да може персоналът да осъзнае и да изпълнява своите задължения. 
Ангажимент за удовлетворяване на изискванията и за непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството.
Ангажимент за периодично преразглеждане на политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, за да се осигури, че продължава да е адекватна, приложима и подходяща за организацията.
Ангажимент за предотвратяване на нараняванията и заболяванията, за непрекъснато подобряване на управлението на здравето и безопасността при работа и за резултатите по отношение на здравето и безопасността при работа;
Ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяването по отношение на околната среда;
Ангажимент за съответствие с действащото законодателство и другите изисквания, които организацията е приела да изпълнява в областта на здравето и безопасността при работа, както и по отношение на изискванията, отнасящи се  до нейните аспекти на околната среда.
Ангажимент политиката по опазване на околната среда да бъде сведена до знанието на всички лица, работещи за или от името на организацията. Осигуряване на достъпност на същата за обществеността. 

 

15.09.2015 г.
Стамен Иванов
Управител на "МИКС-КОНСТРЪКШЪН" ООД

ЗСК Стоманобетон ООД

Дружеството разполага с модерен завод за производство на напрегнати и ненапрегнати стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики и е специализирано в проектирането, производството, транспортирането и монтажа на сглобяем стоманобетон.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД
България, София, ул. Луи Айер 2, 1404
Тел. +359 2 915 0101
Факс +359 2 958 2949
e-mail: miks@miks-ps.bg
miks@netbg.com