Политика по качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа

Ръководството на "МИКС-КОНСТРЪКШЪН" ООД, заедно с всички свои служители гарантира качеството на извършваните строително-монтажни работи в съответствие с изискванията и очакванията на възложители, проектанти и клиенти, при строго съблюдаване на действащите нормативни изисквания в Република България и стандартите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 и гарантира завършването на всички изпълнявани от фирмата проекти (обекти) в срок с тенденция за намаляване броя на рекламациите от клиенти и възложители.

В тази връзка си поставяме следните задачи:

 • Изграждане на убеждението у възложители и клиенти, че Дружеството е способно да изпълнява строително-монтажните работи с изискваното качество и да го поддържа постоянно през всички етапи на изпълнение на поръчките.
 • Развиване в ръководния и изпълнителския персонал на лични професионални умения, отговорност и прецизност при изпълнение възложените им задължения и неотменното им деклариране пред клиентите на Дружеството.
 • Анализиране на резултатите от производствената дейност на Дружеството и проследяване задоволеността на клиентите от готовия продукт в гаранционния период.
 • Постигане на изискваното качество на извършваните строително-монтажни работи при оптимални разходи за Дружеството, чрез ефективно използване на технологичните възможности на съоръженията, материалите и човешките ресурси.
 • Осигуряване и подържане на високо ниво на безопасност при работа, здравословни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда по време на извършването на строително-монтажните работи.
 • Установяване, анализиране и отстраняване на причините за грешки и отклонения в работата на персонала на Дружеството и в качеството на извършваните строително-монтажни работи.
 • Осигуряване на системното повишаване на квалификацията на персонала чрез участия в обучения, семинари, лекции.
 • Иновационно, гъвкаво и ефективно управление, лоялност и ориентираност към настоящите и бъдещите клиенти.
 • Създаване и поддържане от ръководството на единна вътрешна среда и социална политика с цел ангажираност и мотивация на персонала, без да се допускат никакви форми на дискриманация.
 • Стремеж към непрекъснат процес на подобрение на системата за управление на качеството, опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.
 • Създаване и поддържане на екологично чиста среда за работа на персонала, за околните физически и юридически лица и за природата като цяло.
 • Спазване на националното законодателство, стандартите в строителството и нормативната база, регламентираща изискванията за опазване на околната среда и за безопасност на труда.

Поемаме следните ангажименти:

Ангажимент, чрез личното си участие и отговорност, да работим за изпълнение на обявената Политика по качество, опазване на околна среда, здраве и безопасност при работа и за спазване на всички документи, регламентиращи начина на постигане на гарантирано качество, безопасност на труда и опазване на околната среда при дейността на фирмата, осигурявайки целия необходим финансов, материален и човешки ресурс.
Ангажимент политиката по качеството, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа да бъде оповестена, разбрана и прилагана в организацията, за да може персоналът да осъзнае и да изпълнява своите задължения.
Ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания, действащото законодателство и приетите от организацията задължения за спазване по отношение на качество, здраве и безопасност при работа и околна среда.
Ангажимент за периодично преразглеждане на политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, за да се осигури, че политиката е подходяща за:
    - целите и контекста на организацията и е в подкрепа на нейната стратегическа насоченост;
    - естеството и големината на рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа в организацията;
    - естеството, мащаба и въздействието върху околната среда.
Ангажимент за непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството.
Ангажимент за предотвратяване на нараняванията и заболяванията, за непрекъснато подобряване на управлението на здравето и безопасността при работа и за резултатите по отношение наздраве и безопасност при работа;
Ангажимент за предотвратяване на замърсяване и за опазване на околната среда; включително за устойчиво използване на ресурсите, както и задължение за постоянното подобряване  на системата за управление на околната среда и за повишаване на резултатността спрямо околната среда.
Ангажимент политиката да бъде достъпна за заинтересованите страни, както е подходящо.

 

12.07.2017 г.
Стамен Иванов
Управител на "МИКС-КОНСТРЪКШЪН" ООД

ЗСК Стоманобетон ООД

Дружеството разполага с модерен завод за производство на напрегнати и ненапрегнати стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики и е специализирано в проектирането, производството, транспортирането и монтажа на сглобяем стоманобетон.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД
България, София, ул. Луи Айер 2, 1404
Тел. +359 2 915 0101
Факс +359 2 958 2949
e-mail: miks@miks-ps.bg
miks@netbg.com